Anders Kingo

Foredragsholder & Forfatter

Søren Kierkegaard og herrnhuterne

At Søren Kierkegaard havde sin opvækst i et hjem, hvis medlemmer både frekventerede statskirken og Brødresocietetet i Stormgade, er almindeligt kendt, og omtales da også flittigt i sekundærlitteraturen. Indenfor samme litteratur er det imidlertid stadig et uafklaret spørgsmål, i hvilken grad og på hvilken måde denne opvækst i et til dels herrnhutisk hjem – og tillige pietismen bredt forstået - prægede hans egen teologi. Nok er der de seneste 10-12 år især indenfor amerikansk kierkegaardforskning gjort ihærdige tilløb til en afklaring. Disse fattes imidlertid den helt fundamentale systematisk-teologiske refleksion, der er den uomgængelige forudsætning for en egentlig saglig adækvat blotlæggelse af problemet. Når en sådan refleksion er gennemført, kan sagen til gengæld enkelt fremstilles.

Ambitionen er at skrive en folkelig bog for lægfolket. Da bogen imidlertid tillige giver et kvalificeret bud på et klassisk problem indenfor den interne kierkegaardforskning og kredser om problemerne med at skulle forkynde det før-moderne evangelium ind i moderniteten, vil den sandsynligvis også have fagfællers interesse.

Søren Kierkegaard og herrnhuterne
Søren Kierkegaard og herrnhuterne

Har du spørgsmål, så ring gerne på tlf.: 75 88 10 50